Regulamin

REGULAMIN
OŚRODKA „GROTA BOCHOTNICKA”
RESTAURACJA & POKOJE
 
Niniejszy regulamin obejmuje zbiór zasad przebywania w Ośrodku "GROTA BOCHOTNICKA" RESTAURACJA & POKOJE zwanego dalej Ośrodkiem położonym w Bochotnicy, ul. Puławska 6, 24-120 Kazimierz Dolny.  Rozpoczęcie pobytu w Ośrodku jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa, na co Gość oświadcza , że wyraża zgodę.


 
 1.   Pomieszczenia mieszkalne w Ośrodku  zwane dalej „pokojami” wynajmowane są na doby.
 2.   Doba pobytowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 2.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 3.   Na wniosek Klienta Właściciel Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona może przedłużyć pobyt poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia Klienta do Ośrodka. Wniosek powinien zostać najpóźniej zgłoszony do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju przez Klienta. Właściciel Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Nie uwzględnienie wniosku o przedłużenie pobytu nie rodzi po stronie Klienta żadnych uprawnień tak prawnych jak i faktycznych.
 4.   Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 5.     W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości 50,00 zł za jedną dobę od pokoju.
 6.     Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji po upływie 48 godzin przed rozpoczęciem zarezerwowanej doby pobytowej.
 7.     Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 7 dni przed planowanym przyjazdem.
 8.     Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz wpłaty zaliczki nie gwarantujemy zakwaterowania.
 9.     Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
10.   Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu Gościa do Ośrodka.
11.   Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.
12.   Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego Ośrodka .
13.   W Ośrodku  obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
14.   Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne   dokwaterowanie mu tych osób do pokoju według aktualnego cennika.
 15.  Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Właściciel Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
16.   Właściciel Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt  Gości lub funkcjonowanie Ośrodka. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.
17.   W chwili dokonywania meldunku Gościowi jest wydawany klucz do pokoju. Przy opuszczaniu pokoju Gość jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia zamknięcia drzwi do pokoju. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 zł.
18.   W momencie przekazania przez Recepcję klucza do pokoju staję się Państwo jego gospodarzami. Sprzątanie pokoi odbywa się co 3 dobę lub na życzenie Gościa. W tym celu należy to zgłosić w Recepcji.
19.   Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń  niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
20.   Na terenie Ośrodka zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju  jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500,00 złotych.
21.  W Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz spożywania własnych napoi alkoholowych poza pokojami , używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego i przybycie straży pożarnej wiąże się z nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 5.000,00 zł.
22.   W Ośrodku świadczone są usługi zgodnie z kategorią i standardem Ośrodka. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.
23.   Obsługa Ośrodka "Grota Bochotnicka" ma obowiązek zapewnić:
        a)   warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
        b)   profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
       c)   wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
       d)   sprawną pod względem technicznym usługę.
24.   W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte obsługa Ośrodka dołoży wszelkich starań, aby w miarę 
        posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
25.   Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialność: z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, 
        innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Na chwilę obecną Ośrodek
        nie prowadzi przechowywania tych rzeczy i przedmiotów w depozycie.
26.   Parking należący do Ośrodka jest niestrzeżony i wolny od opłat. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub
        kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa.
27.   W Ośrodku zabronione jest:
        a)   zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki)
        b)   przechowywanie ładunków niebezpiecznych - broni i amunicji, materiałów łatwo palnych ,wybuchowych i iluminacyjnych
        c)  prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej
        d)   zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
28.   Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia Ośrodka  oraz do uregulowania 
        należności za wykorzystane usługi.
29.   Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku 
        nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.
30.   Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie 
        prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
31.   Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz
        zamknąć drzwi.
32.   Gość, z chwila dokonania rezerwacji w Ośrodku oświadcza, że wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych 
        zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r.nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) przez Właściciela Ośrodku
        "GROTA BOCHOTNICKA" RESTAURACJA & POKOJE położonym w Bochotnicy, ul. Puławska 6, 24-120 Kazimierz Dolny dla 
         potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Resortu , korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek.
        Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania a także żądania usunięcia swoich danych osobowych ze
        zbioruOśrodka w każdym czasie.
33.   Właściciel Ośrodka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili umieszczenia jej na stronie
        internetowej Ośrodka. Zmiana Regulaminu wiąże Gości od chwili upublicznienia jej na stronie internetowej Ośrodka.
 
 


REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI


 
1.  Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 50,00 zł za dobę od pokoju na podane konto bankowe.
2.   Termin wpłaty zaliczki wyznacza Właściciel Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona.
3.   Brak wpłaty zaliczki w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
4.  Właściciel Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc.
5.  Wpłata zaliczki i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
6.  Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
7.  Niepojawienie się Gościa do godz. 9.00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej. W takim przypadku Właściciel Ośrodka nie ponosi żadnych ujemnych konsekwencji tak prawnych jak i finansowych.
8.   Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.
9.   Właścicielowi Ośrodka "Grota Bochotnicka" przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Ośrodka w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 
 
 
 

Kontakt
tel:  81 865 00 59 lub 603 777 446
e-mail: biuro@grota-bochotnicka.pl